2004 Horn of Plenty

Celebrating the bounty that is Chatham-Kent's farmland

2004 Horn of Plenty